شرکت پترو آمـــــــــوت پویا در راسـتای حضور موثــــــر در بازار داخل کشور و بازارهای منطقــــــــه ای و جهانـــــــی با فرآوری و عرضــــــــه انواع روانــــــکارها، هیدروکربورهای سبـــــک و سنــــگین، روغـــن پایه، گریــــــس و ... مطابـــــــق با استانـــداردهای بین المللــی کیفیتــی و بهره گیـری از دانــــش و فن آورهــای نویـــن، حفظ ثبـــات کیفـیـــت در محصـــولات و کسب رضایت مشتریـــان، تـــلاش های مستمـــری را پیگیـــری می نمایـد. اخذ تاییدیـــه شرکت های معتبـــر جهـــانی در زمینه تولیـــد انواع روانکارهای روغـــن های خـــودرویی اعم از بنزینـــی و دیزلـــی و روغن دنده خـــودرو موید این مطلب می باشـــد .

  

 

 نمای شماتیک مخازن نگهداری به تفکیک محصولات

 

 

نمای شماتیک واحد فراورش و تولید روغن پایه

 

 

نمای شماتیک مخازن نگهداری مواد اولیه ی روانکارها

  

TOP