احــداث پـایـانه نفتــی 49600 مترمکعبـی

شرکــــت پـتــرو آمـــوت پـــویا با عنـــایت بـه تجــربه در زمینـــه تولیــد، ترانــزیـت و خــرید و فــروش فــرآورده های نفتـــی از شمــال عــراق و کشــــورهای حــوزه دریــای خــزر و در حــال حاضــر نیــز بـا توجــه بـه افـــزایش تولــید و احــداث پالایشـــگاه های جـدید در شمــال عــراق و نیـز پتانسیــل های مشــابه مـوجود با کشــورهای حاشیــه دریــای خــزر نیــاز به سرمایــه گــذاری و ایجــاد پـایـانه های نفتــی جــدید در سـواحـل جنوبــی ایـــران دارد شرکــت پـتــرو آمـــوت پـــویا هــدف خود را در ایجــاد ظرفیــــت پـایـانه های نفتــی خـود در بنــدر شهـید رجایی قــرار داده اســت و ایـن طــرح در قطعـــه T26 واقـــع در بنــدر شهیـد رجـایی-بنــدر عبــاس در حــال احــداث می باشــد.

 

پـایـانه نفتــی 49600 مترمکعبـی

 

TOP