گـــــروه روغـــن مـــوتـورهای گــــاز سوز CNG روبیــــن دارای سطـــوح کیفــــی API:SL /CF,CF مـــی باشند و به منظــــور کنتــــرل رســـوبات، ســــایش، اکسیــــداسیون و نیتــــراسیون مـــوتـورهای گـــازسـوز تـــوربـو شـــارژ بـا قـــدرت خـــروجی بــالا، طـــراحی شده اند. ترکیبـــی از بهتـــرین سطـــح کیفــــی مــــواد افــــزودنی بـا خاکستــــر کـم و روغــــن های پــــایه سنتتیـــک و مینــــرال هیـــدروفرآوری شـده مــــرغوب مـی باشنـــد. این محصــــولات بـا کاتالیــــزور های اگــــزوز از نــــوع NSCR ســــازگاری دارد. بــا تشکیـــل لایـــه مقــــاوم بــر روی سطــــوح اصطکــــاک بیــن قطعــــات مــــوتـور را کــــاهش داده و محـــافظت بهتـــری در بـــرابر ســـایش ایــــجاد مـی نمایند. خــــواص پــاک کننـــدگی قــوی آن منجـــر به تمیــــزی بـــالاتر و بهبــــود عملکــــرد مـــوتـور مـی گردد.

 


 استــانـداردهـای بیـن المــللی / تاییـدیه هـای خـودورسـازان

 

استانداردهای بین المللی / تاییدیه های خودرو سازان

SAE 15W40
API CF, SL/CF
WAUKESHA COGENERATION

 


  کــاربرد

در مـــوتـورهـای دوگــانه ســوز بنزینــی _ گـــازسوز که سطـــح کیفیت CF در آن هــا توصیـــه شـده اسـت و همچنیـــن در مـــوتـور اتـــوبــوس ها و کامیـــون های گـــازسوز کــاربرد دارند.

 


  ویــژگی هـای بـرتـر

  • ســـازگـاری با قطعـــات و اجـــزاء مـــوتـور و کـــاتالیســت هــای اگـــزوز
  • حفـــظ خـــواص در طـول کـــارکرد، افــــزایش زمـــان تعـــویض و صـــرفه جـــویی در مصـــرف روغـــن
  • آب بنــــدی منـــاسب مـــوتــور، عـــدم نشتـــی از قطعـــات الاستــــومری و ســــازگاری با ســــایر قطعــــات مــــوتـور
  • خاصیــــت پـــاک کننــــدگی و تمیــــز کـاری قــــوی مـــوتـور
  • روانــــکاری مطمئـــــن درشــــرایط دمـــا و فشــــار بـــالا و افــــزایش قـــدرت مـــوتـور
  • سیالیــــت منـــاسب در دمــــاهای پاییـــن، استـــارت آســــان و ایــــمن

 

 

روغن موتور گازسوز روبین

 

 

TOP