روغــن مــوتـور بنـزینـی نیمــه سنتـتـیک روبیــن دارای سطــح کیفــی API:SM/CF مـی بـاشد. ایــن محصـول دارای سطــوح کیـفیـت بـالایـی در صنعـت روانــسازها ســری مــوتـورهای بنـزینـی اسـت. در مـوتـور خـودروهـای طــراحـی ســال 2010 و پـاییـن تر قــابل استــفاده مـی باشد. روان کننـده ای نیـمه سنتـتـیک بــوده و ترکیبــی از بهتـریـن سطــح کیفـی مــواد افــزودنـی، روغــن های پــایه سنتـتـیک و مینــرال هیــدروفـرآوری شـده در تولــید آن مــورد استفــاده قــرار گرفــته اسـت. ایــن محصــول بـا تشکــیل لایــه مــقاوم بـر روی سطــوح اصطــکاک بیـن قطعـــات مـــوتـور را کـاهـش داده و محافظــت بـهتــری در بــرابر سایــش ایــجاد مــی نمـایـد. گــرانــروی پــایـدار این محصــول در دمـا و تنــش بــالا بـاعــث کـــاهش مصــرف ســوخت و افــزایش دوره سرویـــس خـــودرو مــی گردد. خــواص پــاک کننــدگی و ضــد اکسیــداسیـون قــوی آن منجـــر بـه تمیـــزی بـــالاتر و بهبـــود عملــکرد مـــوتور مـی گردد.

 


استــانـداردهـای بـین المـللی / تاییـدیه هـای خـودورسـازان

 

استانداردهای بین المللی / تاییدیه های خودرو سازان

          SAE

          10W40 , 20W50

          API

          SM/CF

          ACEA

          A3/B4

          MB

          229.3

          BMW

          longlife-98

          VW

          00 00/505 502

 


کـــاربرد

مـــوتـورهای بنـزینـــی کـه سطــح کیـفیــت SM در آن هـــا توصــــیه شــده اسـت و همچنـــین در مـــوتــورهای دیـــزلـی تـــوربـو شــارژ و ســوپـر شـــارژ که سطــح کیفیــت CF در آن ها توصـــیه شـده اســـت.

 


ویـژگی هـای بـرتـر

  • مـــقاومـت بـالا در بــرابر اکسیــداسیـون، قــدرت پوشاننــدگـی مطـلــوب و محافظــت از سطــوح
  • سـازگــاری با قطـعـات و اجـــزاء مـــوتور و مبــدل هـای کــاتالیتیــکی
  • حفـــظ خـــواص در طـول کــارکرد، افـزایــش زمــان تعـــویض و صــرفه جــویی در مصــرف روغــن
  • درجـــه گــرانـروی پاییــن، شــاخص گـــرانـروی بــالا و صـــرفه جــویی در مصـــرف سـوخت
  • روانکــاری مطمئـــن درشـرایـــط دمـــا و فشـــار بـــالا و افـزایـــش قـــدرت مــــوتــور
  • سیالــــیت منـــاسب در دمـــاهای پاییـــن، استـــارت آســان و ایمـــن

 

روغن موتور بنزینی نیمه سنتتیک روبین

 

 

TOP