در ایـن واحــد پـس از استـــحصال فــراورده از بــرج تقطیــر و عملیـــات میکـــس و بلنــدینــگ بـا تــوجه بـه دانسیتــــه و نـوع فــراورده ها، جهــت تـولیـد هیـدرو کربــن سبــک و سنگیــن بـه واحــد تولیــد و فراوری انتقــال می یـابـد.

TOP