روغـن پـایـه بـه روغنــی گفتــه مـی شـود کـه بـه عنــوان یـک پـایـه بـرای روانــکار محســوب مـی شـود. مهـم تـریـن جـز تشکیــل دهنــده ی روانـکارهـا از لحــاظ حجمـی، روغــن پـایـه مـی بـاشد و از نظــر وزنـی بـه طــور متـوســط بیـش از 95% فـرمولاسیــون یـک روانـکار را تشکیـل مـی دهـد. در برخــی از روانکــارهـا(روغـن کمپـرسـور و هیـدرولیـک) 99% روغـن را روغـن پـایـه و تنــها 1% آن را مـواد افـزودنـی تشکیــل مـی دهـد. روغـن هـای پـایـه را مـی تـوان از منــابـع نفتـی یـا غیـرنفتــی بـه دســت آورد. بیشتــر روغــن هـای پـایـه ی مصــرفی در جــهان از پـالایـش نفــت خـام بـه دســت مـی آیـد. عمــده ی ترکیبــات تشکیـل دهنــده ی روغــن هـای پـایـه را ترکیبـــات پـارافینیــک، نفتـنیک و آرومــاتیک تشکیــل مـی دهنـد. واحــد تولیــد روغـن پـایـه بـا بـکارگیـری از روش غیــر اسیــدی در تصفیـــه روغـن سوختــه بـا استفــاده از کــادری مجــرب و تلفیـــقی از دانــش روز و تجــربه در راستـــای پیشبــــرد اهــداف شـرکـت پتـــرو آمــوت پـویـا تــلاش مـی نماینـــد.

 

 

 

 

TOP